راه می رم و شیر می خورم

با این کارم روزی یکبار آنتن تلویزیون رو قطع می کنم

کاپشن و کفش نو

بدون شرح خونه عموی مامان

خونه بابابزرگ مامان(شمال)1

خونه بابابزرگ مامان 2

خونه بابابزرگ مامان 3

ادامه دارد.....