سلام

بهترين بخشش آن است كه منتظر تشكر نباشي.

بهترين عادت آن است كه هميشه در سلام ، پيش دستي كني.

بهترين خصلت آن است كه هيچ كس را نرنجاني.

بهترين خداحافظي آن است كه حتما" سلامي در پي داشته باشد.

بهترين قدرداني آن است كه در عمل باشد نه بر زبان.

بهترين مجله يا كتاب آن است كه پس از اتمامش اگر شده ذره اي تو را نسبت به زندگي اميدوارتر و خوشبين تر سازد.

بهترين شغل آن است كه از انجامش لذت ببري.

بهترين غذا آن است كه با دل خوش خورده شود.

بهترين پول آن است كه از راه حلال و با اتكاء به خود بدست آورده باشي.

بهترين پدر و همسر آن است كه خانواده در كنارش احساس امنيت و شادي كنند.

بهترين مادر و همسر آن است كه تنها بتواني چند ساعت نبود او را در خانه تحمل كني نه بيشتر.

بهترين فرزند آن است كه به او افتخار كني.

بهترين دوست آن است كه با او راحت باشي و هر لحظه كه بخواهي ، بتواني حرف دلت را به او بزني.

بهترين ترانه و آهنگ آن است كه تو را به ياد خاطره اي خوش بيندازد.

بهترين مسافرت آن است كه هميشه آرزوي تكرارش را داشته باشي.

بهترين خانه آن است كه هميشه از آن صداي خنده و شادي بشنوي.

بهترين احساس آن است كه شادي را در زير پوستت حس كني.

بهترين انگيزه آن است كه تو را به تحرك و تلاش بيشتر وا دارد.

بهترين هدف آن است كه قابل دسترسي باشد.

بهترين هديه آن است كه بدون توجه به ارزش آن و با عشق خالص اهداء‌ شود.

بهترين حادثه آن است كه زندگي تو را متحول سازد.

بهترين خاطره آن است كه تنها با فكر كردن به آن در عين افسردگي تو را شاد و سرحال سازد.

بهترين منظره آن است كه صورتي را با اشك شوق ببيني.

و بالاخره بهترين انسان آن است كه به مصلحت خدا معتقد باشد و بداند آنچه بر او پيش آمده يا پيش خواهد آمد به صلاح خود اوست و اين را فقط خدا ميداند و بس...

حال كمي مكث كنيد و ببينيد كدام يك از بهترين ها را ميشناسيد كه شامل حال خودتان هم ميشود...!