بابا بیا بریم تو گود

اِه چرا منو گذاشتی و رفتی تو هم بیا

نمی آی خب خودم می رم

حالا حالا حالا، همه دستها به بالا

قدم می زنیم

اِه نمی خوام بیام پایین اینجا بهتره

به زور منو آوردن پایین

پس حالا برم یه کم مهندسی کنم

اِه فکر کردی سرم با اون جعبه ها گرم می شه بیا بریم بالا

تا باباش اومد بشینه به زور دستش رو می کشه که بریم روی سِن

ادامه دارد.....