سلام

قند عسل مامان امروز با هم رفتیم واکسن ١٨ ماهگی ات رو زدیم امیدوارم که خیلی اذیت نشی و این دوره هم به خیر و خوشی تمام بشه بعد دیگه رفت تا ۶ سالگی.قلب

من از دیشب خونه تکانی رو شروع کردم فکر کردم دیدم این چند روز تعطیلی فرصت خوبیه تا از آقای خونه حسابی کار بکشمچشمکشیطان

دیشب فرشها رو جمع کردم که بدم قالیشویی بشورن

 پسرم اینقدر از این اوضاع خونه ذوق کرده بودی

همش دور وسایلها می چرخیدی و جیغ می زدی

وقتی بابا می خواست وسیله ای رو جابجا کنه شما هم تند می رفتی یه گوشه از وسیله رو می گرفتی و زور می زدی تا جابجاش کنی

خدا به داد من برسه  با این وروجک که می خواد توی همه کارها کمک کنه خونه تکونی کنمخنده