شادابهار و شادا نگاه پرتبسم پروردگار  !

  جا پای قطره های رحمت خدا می گذاریم و به شیوه ی  باران، بهار پر از طراوت و تازگی می شویم.            

و باز درتپش تبسم بهار تولدی تازه را آغاز می کنیم.

روی اوصاف نازک تک تک گلهای بهار قامت سرو می سازیم. و به فاصله نازکی خیال قطره های شبنم  تا سبزی برگ درختان به خدا نزدیک می شویم.

در دلها " اَحسَن الحال" را زمزمه می کنیم و پر ازحمد و سین ستایش می شویم.

و به آرامش لحن قشنگ و آبی باران و گرمی سرخ سیب سفرۀ هفت سینمان روز نو و ماه نو و سال نو را آغاز می کنیم.

تا باشد   که به یمن نفس بهار تمام لحظه های سبز را برای همه آرزو کنیم.