محمد حسین و پسر عموش

کنار سفره هفت سین بهش گفتم دعا کن

روز سیزده به در رفته چوب پیدا کرده که بیاره بندازه توی آتیشی که روشن کرده بودیم.

محمد حسین

محمد حسین نمای نزدیک

از عکس گرفتن من ناراحت شده