سلام
بلاخره ديروز يه دكتر پيدا كردم
كه نزديك خونه مونه(البته خيلي هم نزديك نيست به اندازه 5 تا ايستگاه فاصله است) و با بيمارستان تهرانپارس قرارداد داره. نمي دونم بيمارستان خوبيه يا نه كسي مي دونه؟
ديروز وقت گرفتم و رفتم پيشش برخوردش خيلي به دلم ننشست ولي خب گفتم شايد دفعه اوله به خاطر اين باشه.
يه سري سوال ازم پرسيد و براي شنبه برام سونو نوشت. خوشحالم از اينكه دونه توي دلم رو مي بينم هم يه كم نگرانم اميدوارم كه همه چي سالم و طبيعي باشه.
توي اين مدتي كه دونه دار شدم  هميشه به اين موضوع فكر مي كنم كه آينده چه خواهد بود اين بچه اي كه ما همش براي بودنش تلاش كرديم و خدا بهمون لطف كرد و اين هديه رو بهمون داد چه جور بچه اي خواهد شد؟ من كه هميشه از خدا مي خوام كه بچه اي كه بهمون داده سالم و صالح باشه.
مي دونيد سميه جون  مامان ايلياپيش بيني اش پسره اما بين خودمون باشه خانواده ما دختريه يعني همه عشق دختر دارن. خود آقاي خونه هم عشق دختر داره. هر چي باشه فقط براي سالم و صالح بودنش دستم به آسمونه. خدايا نااميدم نكني!
خب تا بعد از سونو خداحافظ التماس دعا