سلام

... زمان می گذرد، ولی خوبیها و صداقتها باقی می ماند ،
تقویم و سال عوض می شود، اما سنتهای الهی تغییر ناپذیرند ،
ما بر کنار جویبار زمان نشسته ایم و شاهد گذران عمرها و فرصتهاییم ،
و عوض شدن تقویم هر سال، شاهد این گذشت عمرها و فرصتهاست ،
دفتر عمر ما و تقویم سال، گشوده است، تا در برگ برگ این کتاب، با ایمان و عمل خویش ، چه بنگاریم ؟
آیا گذشته ی ما به امید آینده، و آینده ما به حسرت گذشته خواهد گذشت ؟
درسهای تحویل سال را فراموش نکنیم :
هفت سین ما عبارت است از:
سلام و سیر و سلوک و سحر و سجاده و ستاره و ساحل ،
با این هفت سین به استقبال بهار برویم ،
طبیعت، نو می شود. ما چرا نو نشویم ؟
باید در وجود خویش هم عیدی پدید آورد و به خانه تکانی دل پرداخت ،
باید در کنار تحویل سال، شاهد تحول حال بود و با عوض شدن تقویم ،
اخلاق را هم عوض کرد ،
در آغاز بهار و طراوت فروردین، چهره ی طبیعت متحول و خرم می شود و درختان
و صحرا لباس سبز رویش و حیات می پوشند ،
بجاست ما نیز با طهارت جان و طراوت روح و تحول اخلاق، در دل و فکر خویش بهار معنوی بیافرینیم...

>>>  در این راه بیشتر و بهتر موفق باشید  <<<