سلام
اصلاً فكر نمي كردم كه كسي براي من هم پيام بذاره ؛ وقتي اومدم و ديدم برام پيام گذاشتين خيلي خوشحال شدم. حتي گريه ام گرفت.
ولي اين هفته خوب شروع نشد. چون يكي از همكارهاي ما در واحد مالي در سن 28 سالگي سكته كرد و فوت شد. به خاطر همين از وقتي وارد اداره شدم سرم درد مي كنه و خيلي ناراحتم. ولي كاشكي آدم وقتي مي ميره طوري بميره كه همه براي رفتنش ناراحت بشن و گريه كنند درست مثل اين همكارمون . بنده خدا يك ماه ديگه عروسي اش بود. خدا به خانواده اش صبر بده.

زندگي چيدن سيبي است بايد چيد و رفت. زندگي تكرار پاييز است بايد ديد و رفت. زندگي رودي است جاري، هر كه آمد شادمان كوزه اي پر كرد و رفت.