سلام دوستان

قندکم شب یلدا دقیقا ساعت 11:45 دیدم زدی زیر آواز داشتم باهات حرف می زدم که آروم باشی و بخوابی که دیدم اول به زور سرت رو به سمت جلو هل دادی و بعد پاهات رو به پهلوی راست کشیدی و با یه حرکت چرخیدی وای منو می بینی اینقدر ذوق کردم که همون لحظه توی بغلم حسابی فشارت دادم و حسابی ماچت کردم. انگار فهمیدی که این ذوق کردنهای من نشانه تشویق شماست  چون وقتی گذاشتم زمین مجدداً چرخیدی و همزمان سر و پاهات رو به سمت بالا می کشی و دستت رو از زیر بدنت در می آری و وقتی صورتم رو بهت نزدیک کردم به لبخند قشنگ تحویلم دادی و با گفتن اَه بهم فهموندی دیدی خودم چرخیدم.

قربونت برم الهی. این هم از هدیه شب یلدا