... هنگاميکه روزي جديد ، تازه ، بي نقص و کاملي که هنوز خدشه اي بدان وارد نشده را آغاز ميکنيم ، همواره سعي داريم تمام تلاش خود را بکار بنديم تا بهترين کارها را انجام دهيم ، تا جائيکه ممکن است مهربان و هوشيار باشيم و با روزهاي گذشته متفاوت بنمايانيم. بيائيد گذشته ها را پاک کرده و از نو شروع کنيم ، پروردگار اين فرصت ويزه را به تمام کسانيکه معتقدند بارها شکست خورده اند اما درصدد جبران هستند خواهد داد. تنها کافيست در هر آنچه انجام ميدهند از او ياري بخواهند.
... هنگاميکه مشکلي پيش مي آيد و راههاي عبور تاريک ، طولاني و سخت مينمايند ، براي تجديد شجاعت و ايمان خود بر کمک پروردگار خويش حساب کنند. با روز جديدي که پيش رو داري چه خواهي کرد ! انتخاب با شماست ، خداوند حق انتخاب را به شما داده است.../