سلام

برنامه قهر و آشتی قندک ما همچنان ادامه دارد ولی شدت اون در بعضی از روزها کمتر یا بیشتر می شه. روزهای آخر هفته گذشته بهتر شده بود وقتی می رسیدم خونه خوابیده بود و وقتی بیدار می شد می دید من کنارش هستم کمتر ناراحتی می کرد.

موضوعی که به نظر خیلی جالب اومد اینکه روز پنج شنبه ساعت 7:30 صبح بیدار شد و دید که کنارش هستم خیلی خندید و با صورتم بازی کرد و دوباره خوابید و دوباره ساعت 10:30 از خواب بیدار شد دید باز هم من کنارش هستم کلی ذوق کرده بود و برام آواز میخوند دست و پا می زد. خلاصه فیلمی داریم با این گل پسر.

 

من امروز 29 ساله شدم و محمد حسین وارد 7 ماهگی شد.

 

دیر اومدی عکس حذف شد