-         من در حال کار در آشپزخانه- صدا می کنم:

-         محمد حسین کجایی؟ چکار می کنی؟

-         فندق من سرش رو از پشت دیوار می آره بیرون و می گه:

-         بَیه

 

-         توی اتاق محمد حسین در حال جمع و جور کردن لباس ها هستم:

-         محمد حسین کجایییی؟

-         بَ

 

 ****

 

من: محمد حسین عمو زنجیر باف

-         بَیه

من: زنجیر منو بافتی

-         بَ

من: پشت کوه انداختی؟

-         بَ بَ

من: بابا اومده چی چی آورده و....... با صدای چی؟

-         دستهاشو از هم باز می کنه و می گه

-         اَاَاَ اَاَاَ

 

حالا یعنی چی؟ خودتون ترجمه کنید.