من (محمد حسین)

این عکس یکسالگی منه لبخند 

مامانم

اینجا مامانم هشت ماه و ١۴ روزشهقلب

تما با خودتون می گید چطور این اینقدر دقیق سنش رو می دونه آخه پشت عکس تاریخ خوردهچشمک

و

بابام

بابام رو نمی دونم ولی بهش می خوره ٨ تا ٩ ساله باشهقلب