سلام

هفته گذشته سه شنبه که رفتم خونه دیدم محد حسین از صبح همش بی حال بوده هی تب می کرده بعد از یکی دوساعت دوباره تبش قطع می شده حسابی چشماش قرمز شده بود. سریع زنگ زدم به دکترش و برای همون شب وقت گرفتم خلاصه با شلوغی خیابونها تعطیلی آخره هفته دو ساعت تمام توی راه بودیم، دکتر دیدش و گفت یه کوچولو سرما خورده براش شربت سرماخوردگی و سفالکسین نوشت، از اون شب بهش دادم بهتر شده بود ولی دیشب دیدم دوباره هی پشت سر هم عطسه می کنه و از بعد از ظهر هم تک و توک سرفه می کنه حالا نمی دونم باید دوباره ببرمش دکتر؟

- شنبه این هفته توی اداره برای خواهرم تحقیق آماده کردم فلش خودم عکسهای محمد حسین بود نمی خواستم اونها را پاک کنم به خاطر همین از mp3 player که اداره بهم امانت داده بود استفاده کردم، دوشنبه خواهرم دستگاه رو بهم برگردوند چون تنبلی ام اومد کیفم رو از زیر چادر در بیارم و بزارم توی کیفم دادم دست محمد حسین تا خونه ازش بگیرم بزارم توی کیفم و برگردونم اداره، خلاصه توی راه که داشتیم می اومدیم سر کوچه محمد حسین اون رو ول کرد افتاد توی جوی آب، از یه آقایی خواهش کردم برام از جوی آب گرفت و بهم داد، mp3 player اداره سوخت حالا نمی دونم چطوری به مدیرم بگم؟ یا اصلا به روی خودم نیارم برم یکی بخرم بزارم جاش !!!!

توی راه خیلی با محمد حسین دعوا کردم (البته می دونم تقصیر خودم بود)ولی خب عصبانی شدم خجالتافسوسیه کوچولو زدمش و تا نیم ساعت محلش نکردم بیچاره بچه ام اولش روی دو تا پاهاش نشست و کلی گریه کرد بعد دید تحویلش نمی گیرم شصتش رو گذاشت دهنش و امد توی بغلم، روی پام نشست، دست انداخت دور گردنم ، سرش رو گذاشت روی شونه ام دیگه طاقت نیاوردم و حسابی بوسش کردم بهش شیر دادم، باباش که اومد کلی براش حرف زد، غر زد شب کلی نازش دادم خوابید.

دیروز رفتم خونه مامان اینا دنبالش اومد بغلم ولی هر کاری کردم منو بوس نکرد خاله اش می گفت مامان رو بوس کن اون هم مامان منو که کنارم وایساده بود بوس می کرد، خونه ام که رفتیم هر کاری کردم بوسم نکرد، کلا خیلی منو تحویل نگرفت خلاصه اینطوری تلافی دیروز و حسابی سرم درآورد.

حالا نمی دونم امروز چه کار کنه؟

دیروز دیدم دو تا از دندونهای پاینش با هم داره در می آد. از مرداد تا حالا خبری از دندون جدید نبود.